Lobby

อัปเดตเซิฟ

JUPICRAFT PLAY WITH FRIENDS UPDATE (07-06-2020)

เนื่องจากเดือนก่อนแอดมินและทีมงานยุ่งกับการจัด กีฬาสีเกมส์ จึงทำให้ไม่ได้ Update Server เลยเป็นเวลา 1 เดือน และนี่คือ Update ใหญ่ในครั้งนี้